عکس صبح بخیری

ما بیدار شدیم ….

دلتون شاد لبتون خندون

خدایا از تو سپاسگزارم

امروز از هیچ چیزی ناامید نشوید