آب میوه گیری، مخلطو کن، بخارپز، ماهی تابه های دردار و چیزهایی از این قبیل