نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نقاشی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی نقاشی با موضوع احادیث نقاشی با موضوع بهداشت و پاکیزگی رنگ آمیزی موضوع بهداشت و پاکیزگی حدیث موضوع بهداشت و پاکیزگی

 

 

مجموعه ای که در زیر خدمت شما دوستان تقدیم می گردد ، متشکل از برگه هایی است که با احادیثی با موضوع نظافت ، پاکیزگی و بهداشت می باشد که متناسب با هر حدیث تصویری در هر برگه آمده ، که کودک هنگام رنگ آمیزی برگه با حدیث آشنا می شود و چند نمونه ی رنگ آمیزی شده به عنوان الگو در زیر طرح ها قرار داده شده است .

نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (1) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (2) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (3) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (4) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (5) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (6) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (7) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (8) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (9) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (10) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (11) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (12) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (13) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (14) نقاشی و رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی (15)

ارسال نظر