غسل‌های واجب در رابطه با نماز و روزه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

غسل‌های واجب در رابطه با نماز و روزه غسل جنابت غسل‌ های واجب روزه دار غسل‌های واجب در ماه رمضان غسل های ماه مبارک رمضان غسل گرفتن در ماه رمضان غسل روزه دار

غسل‌های واجب در رابطه با نماز و روزه

غسل‌های واجب در رابطه با نماز و روزه سه حکم پیدا می‌کند:
الف: یکی از غسل‌های واجب است که اگر شخص انجام ندهد نماز و روزه‌اش مشکلی ندارد. مانند غسل نذر
ب: یکی از غسل‌های واجب است که اگر شخص انجام ندهد، روزه‌اش اشکال ندارد ولی نمازش اشکال دارد و آن غسل مس میت است.[1]
ج: یکی از غسل‌های واجب است که اگر شخص انجام ندهد نماز و روزه‌اش صحیح نیست و آن بقاء بر جنابت، حیض و نفاس تا اذان صبح است.[2] یعنی اگر کسی این مساله شرعی را بداند و عمدا تا اذان صبح، غسل مربوطه را انجام ندهد، روزه‌اش صحیح نیست و بدون غسل، نماز هم صحیح نخواهد بود.
……………………………………………….
پی‌نوشت:
[1]. توضیح المسائل مراجع،ج1،ص310،م532
[2].همان،ص908،م1619

ارسال نظر