شعر کودکانه چوپان و گرگ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

قصه چوپان دروغگو شعر کودکانه چوپان و گرگ شعر چوپان و گرگ داستانها و شعرهای کودکانه – شعر گرگ و گوسفند و چوپان قصه جالب چوپان دروغگو برای کودکان چوپان و گرگ

شعر کودکانه چوپان و گرگ

چوپان گله ی ما

روحی بزرگ دارد

یک حس مهربانی

با شخص گرگ دارد

گرگ از نگاه ایشان:

حیوان بددلی نیست

مابین گرگ و بره

اندوه و مشکلی نیست

وقتی خدای دانا

آقای گرگ را ساخت

در سفره ی غذایش

یک لقمه بره انداخت

ما هم کباب بره

در سفره می گذاریم

با پوست یا که شیرش

همواره کار داریم

آقای گرگ تنها

دندان  تیز دارد

انسان علاوه بر آن

احساس نیز دارد

ارسال نظر