شعر کودکانه چراغ راهنمایی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شعرکودکانه و آموزشی چراغ راهنمایی شعر چراغ راهنمایی شعر کودکانه چراغ راهنمایی شعر های کودکانه – چراغ راهنمایی شعر آموزشی چراغ راهنمایی آشنایی با چراغ راهنما

Cheraghe Rahnamaii (Sher)

(( چراغ راهنمایی ))

دویدم و دویدم

سر چهار راه رسیدم

سه تا چراغ و دیدم

یکی از چشماش سبز بود

یکی از چشماش زرد بود

یکی از چشماش سرخ بود

از قرمزش ترسیدم

از ترس به خود لرزیدم

زرد که شد نمایان

رفتم لب خیابان

چراغ سبز و دیدم

از خوشحالی خندیدم

آی خنده خنده خنده

فریاد نزن راننده

آی خنده خنده خنده

هی بوق نزن راننده

ارسال نظر