احکام روزه ماه رمضان زنان باردار و شیرده

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

احکام روزه زنان حامله,احکام روزه ماه رمضان,احکام ماه رمضان,احکام پزشکی ماه رمضان,باردار,حکم روزه زن شیرده,زن باردار روزه دار,زنان باردار,ماه رمضان 94

احکام روزه ماه رمضان زنان باردار و شیرده

احکام روزه ماه رمضان و زنان باردار و شیرده

۱- چنانچه روزه برای زن باردار و یا حمل او ضرر داشته باشد و یا احتمال عقلایی ضرر وجود داشته باشد که خوف ضرر برایش حاصل شود ، روزه گرفتن بر او واجب نیست.

۲- چنانچه روزه برای زن شیرده (مادر و دایه) ضرر داشته باشد و یا  موجب کمی شیر بشود که برای بچه ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نیست.

تذکر:

در مواردی که بچه به کمک شیر خشک معمولی و یا غذای کمکی می تواند رشد کند و برای او ضرر ندارد، برخی مراجع فرموده اند باید رزه بگیرد.

۳- زن بارداری که نمی داند روزه برای او و یا حملش ضرر دارد یا نه ؟ اگر خوف ضرر نداشته باشد باید روزه بگیرد .

همچنین : کفاره روزه زنان باردار و شیرده

نکته:

۱- اگر با تجربه خودش و یا از گفته افراد کاردان و متعهد مانند گفته پزشک خوف ضرر برایش پیدا شود، کافی است.
۲- اینکه بعضی از بانوان می گویند اگر  خانم باردار ماه های اول است باید روزه بگیرد و لی اگر ماه های میانی به بعد است واجب نیست روزه بگیرد صحیح نیست زیرا اشخاص مختلفند و ملاک، خوف ضرر است.

ارسال نظر