آموزش دوخت دامن دنباله دار با الگو

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دوخت دامن , دامن دوزی , آموزش دامن , آموزش دامن زنانه , دوخت دامن دنباله دار , دوخت دامن با الگو , آموزش دامن دوزی , آموزش خیاطی , سایت خیاطی , آموزش خیاطی زنانه , دوخت لباس زنانه , سایت آموزش دوخت دامن , الگوی دامن دنباله دار با آموزش , آموزش دامن دنباله دار با الگو , آموزش لباس زنانه , اموزش پایه خیاطی , آموزش الگوهای خیاطی , الگوی دوخت لباس زنانه , دوخت دامن مجلسی , دوخت دامن مجلسی زنانه ,

آموزش دوخت دامن دنباله دار با الگو (2)

از الگوی اولیه استفاده کرده و قد آن را تا لبه ی زمین بلند میکنیم
به انتهای لب دامن در وسط پشت 20-35 سانت برای دنباله اضافه میکنیم
خط لبه الگوی جلوی دامن را نصف میکنیم و از خط پهلوی جلو و پشت، یک دوم مقدار دنباله پایین می آییم و از وسط پشت در دنباله به این نقطه به شکل منحنی وصل میکنیم  و سپس به ، یک دوم جلوی دامن.

آموزش دوخت دامن دنباله دار با الگو (1)

از وسط پشت به اندازه ی یک دوم قد دامن و از وسط جلو نیز به اندازه ای که در پشت بالا رفته ایم ، بالا میرویم  و این دو نقطه را مانند دنباله به یکدیگر وصل میکنیم
این تکه را از الگو جدا کرده و به 5قسمت مساوی تقسیم میکنیم و از پایین به طرف بالا قیچی کرده  که در بالای الگو درجه صفر است(یعنی تاجای ممکن قیچی میزنیم اما دوتکه از هم جدا نمیشوند) و در پای دامنبین 10 تا 30 سانت اوازمان های منحنی شکل میدهیم
تکه اوازمان داده شده را پس از برش روی پارچه با کوک درشت چرخ خیاطی میکنیم و به لبه ی قسمت بالا وصل میکنیم.

ارسال نظر